สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 -    
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เสริฐสิทธิ์
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวณ
 
4 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 -    
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ครูประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนากาญจน์  ตาแก้ว
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงนิชานาถ  ขุนด้วง
6. เด็กหญิงวรัญญา  มาตันบุญ
7. เด็กหญิงศิริประภา  อินตาเอ้ย
8. เด็กหญิงเจนจรา  ผลเอก
9. เด็กหญิงเบญจพร  วงค์งาม
10. เด็กหญิงเวณิกา  ใจยา
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวณ
2. นางพรทิพย์  ถาอ้าย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 -    
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   คำตุ่น
 
1. นางมัลลิการ์  ไชยสุ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 7   1. นางมัลลิการ์  ไชยสุ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกมลศิษฐ์  ปาลีธนจันทร์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ภิชัย
 
1. นายนพดล  อริวรรณา
2. นางสาวนภาภรณ์  เป็งด้วง
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีพึ่งจั่น
 
1. นางวทัญญา  เรือนงาม