สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   คำตุ่น
 
1. นางมัลลิการ์  ไชยสุ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 7   1. นางมัลลิการ์  ไชยสุ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกมลศิษฐ์  ปาลีธนจันทร์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ภิชัย
 
1. นายนพดล  อริวรรณา
2. นางสาวนภาภรณ์  เป็งด้วง