สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงปพิชญา  ยอดเมฆาวงค์
 
1. นางภัทราวรรณ  สุทธปรีดา