สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายสุรชาติ  เลาหมี่
 
1. นางณัฏฐนันท์  ยิ้มแฉล้ม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 89.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงกันตยา  นิบุญทำ
2. เด็กหญิงกาญจนา  นาพา
3. เด็กหญิงจีรนันท์  นาพา
4. เด็กหญิงชลิตา  เลายี่ปา
5. เด็กหญิงช่อมาลา  เวดา
6. เด็กหญิงธิตา  จะเพอะ
7. เด็กหญิงนภาพร  ห่วยเจอกู่
8. เด็กหญิงรัตนา  หลี่จา
9. เด็กหญิงรินดา  เลายี่ปา
10. เด็กหญิงวรรณิกา  แซ่ย้าง
11. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่หมู่
12. เด็กหญิงสุวนันท์  นาแส
13. เด็กหญิงอมรวรรณ  นาแส
14. เด็กหญิงอะเลมะ  โนรี
15. เด็กหญิงอารีย์  แซ่ลี
 
1. นางณัฏฐนันท์  ยิ้มแฉล้ม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายกานต์  เลาหมู่
2. เด็กชายสกล  ลีจา
 
1. นางสาวปวีณา  ใจจิตต์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพร  จะที
 
1. นางอรพรรณ  แสนคำแพ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอธิชา  คำลือ
 
1. นางสาวอาภาภิรมย์  ศรีวิชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายกวี  แสงหรี่
2. เด็กหญิงวิภา  สีหมี่
 
1. นางสาวมิรันตี  จันทร์ดี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธวัชชัย  ตามิ
 
1. นางสาวมิรันตี  จันทร์ดี