สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพร  จะที
 
1. นางอรพรรณ  แสนคำแพ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอธิชา  คำลือ
 
1. นางสาวอาภาภิรมย์  ศรีวิชัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธวัชชัย  ตามิ
 
1. นางสาวมิรันตี  จันทร์ดี