สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใสคำฟู
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  บัวอ่วม
 
1. นางสาวกนกพร  สุริยา
2. นางสาวฐาปณี  แสนคำหมื่น
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 9 1. เด็กชายจิราพัชร  บุญส่ง
2. เด็กชายอังกูร  ศรีวิลัย
3. เด็กชายแสนยานุภาพ  ศรีเกษ
 
1. นางพิกุล  ณาระศักดิ์
2. นางสาวพิกุล  สุขศรี