สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใสคำฟู
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  บัวอ่วม
 
1. นางสาวกนกพร  สุริยา
2. นางสาวฐาปณี  แสนคำหมื่น