สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สำราญ
 
1. นางสุพรรษา  กาศรีวิชัย
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  แก้วตา
 
1. นางสาววลาลัย  กาวิโท