สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงมูล
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงปทิตตา  จำปาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาก
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายศิรัณย์  สุนันทศิลป์
 
1. นางสาวเมขลา  คำตั๋น
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ไพรอุดมพันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรเปา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายนิธิ  โมนัยกุล
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรเปา
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายคุณากร  ขันใข
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกรละ
3. เด็กหญิงอังษณา  วรรณสุด
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธิจักร์
2. นางสาวลันลลิต  มีหนุน
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฌานวัฒ  บริวรรตวงค์
2. เด็กชายพงศ์ภัทร์  ศรัณย์สากร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธิจักร์
2. นางสาวลันลลิต  มีหนุน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ยาสมุทร
 
1. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปุกมูล
 
1. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 22 1. เด็กชายคณัสนันท์  แปงทิศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วิมลรัตน์
 
1. นายยุทธนา  มาแดงสาย
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายสุุรบดินทร์  เงาใส
2. เด็กหญิงอริสรา  มหานิล
 
1. นายยุทธนา  มาแดงสาย
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายอภิวิชญ์  โนนคำวงศ์
 
1. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายนภนนท์  แสงวัฒนรัตน์
2. เด็กหญิงปัสมาดี  สันติภาพจันทรา
 
1. นางสาวกิตติกา  รมภิรันต์
2. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กชายเอ็ดเวิร์ด  ลีออง
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงทศวรรณ  รัตนประทุม
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธินี  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพันธ์  ตาละกา
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพงศทัต  ทวีอภิรดีศรี
 
1. นางสาวกิตติกา  รมภิรันต์
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 6 1. เด็กชายไพโรจน์  ทวีอภิรดีศรี
 
1. นางสาวปัทม์จารวี  จรัลพลภัทร์