สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงมูล
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพงศทัต  ทวีอภิรดีศรี
 
1. นางสาวกิตติกา  รมภิรันต์