สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายศิรัณย์  สุนันทศิลป์
 
1. นางสาวเมขลา  คำตั๋น
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ไพรอุดมพันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรเปา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายนิธิ  โมนัยกุล
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรเปา
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายคุณากร  ขันใข
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกรละ
3. เด็กหญิงอังษณา  วรรณสุด
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธิจักร์
2. นางสาวลันลลิต  มีหนุน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายสุุรบดินทร์  เงาใส
2. เด็กหญิงอริสรา  มหานิล
 
1. นายยุทธนา  มาแดงสาย
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายอภิวิชญ์  โนนคำวงศ์
 
1. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์