สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงปทิตตา  จำปาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 22 1. เด็กชายคณัสนันท์  แปงทิศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วิมลรัตน์
 
1. นายยุทธนา  มาแดงสาย
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายนภนนท์  แสงวัฒนรัตน์
2. เด็กหญิงปัสมาดี  สันติภาพจันทรา
 
1. นางสาวกิตติกา  รมภิรันต์
2. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กชายเอ็ดเวิร์ด  ลีออง
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงทศวรรณ  รัตนประทุม
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน