สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ยาสมุทร
 
1. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปุกมูล
 
1. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธินี  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพันธ์  ตาละกา
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำปน
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 6 1. เด็กชายไพโรจน์  ทวีอภิรดีศรี
 
1. นางสาวปัทม์จารวี  จรัลพลภัทร์