สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปราบมนตรี
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองจินดา
 
1. นายพงกษิณ   วังอินต๊ะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงมัลลิกา  วิจิตรพนาดอน
 
1. นางดนุชา  ขาวสะอาด
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุดธิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางดนุชา  ขาวสะอาด
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายปพน  วงศ์คำมา
 
1. นางดนุชา  ขาวสะอาด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุลวดี  ตั้งเจริญยิ่งยงค์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุคำ
 
1. นายฤทธิชัย  ใหญ่พงค์
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่โจว
2. เด็กหญิงวรรณชา  สุภาเปี้ย
3. เด็กหญิงวิวรรธณี  บุญเสริม
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่หลี่
2. เด็กชายประภาณ  แซ่หว่าง
3. เด็กชายอุเทน  วรรณชัย
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลพัชร  ไหวพริบ
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร์  เมืองใจ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บังคมเนตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิชัย  ไชยวงค์
 
1. นางศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุเมฐินี  อุตเรือน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัลรัตน์  พงศ์กู่
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 10 1. เด็กชายคณิน  สุริยะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ดาธิมา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.2 เงิน 15 1. เด็กหญิงสริตา  คงเมือง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉัตรวัฒนกำจร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายกวินอัฑฆ์  วิชัยวรพัฒน์
2. เด็กชายรักษ์ชาติ  สมดี
 
1. นายอานนท์  ทิพย์ดวง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรพร  ใหม่แก้ว
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิภาค
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ยืนสา
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  คงเมือง
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญจพร  ยุพการณ์
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง