สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุดธิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางดนุชา  ขาวสะอาด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุลวดี  ตั้งเจริญยิ่งยงค์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุคำ
 
1. นายฤทธิชัย  ใหญ่พงค์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่โจว
2. เด็กหญิงวรรณชา  สุภาเปี้ย
3. เด็กหญิงวิวรรธณี  บุญเสริม
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่หลี่
2. เด็กชายประภาณ  แซ่หว่าง
3. เด็กชายอุเทน  วรรณชัย
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิภาค
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ยืนสา
 
1. นางรจนา  สังข์ทอง