สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉัตรฐาปนา
 
1. นางสาวนฤมล  ขันเป็ง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนปภัช  ขวัญโภคา
 
1. นางละมัย  พันธุ์สัมฤทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลำคำ
 
1. นางวรรณา  เมืองใจ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรรณธร  วุฒิไกรธนโชติ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญมาเงิน
3. เด็กชายวัชรชัย  ตระกูลมัยผล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ใหม่กันทะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายสรศักดิ์  เถาวัลย์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  วงค์คำ
 
1. นางณลิตภัทร  เกิดแก้ว
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขุนประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ออมอด
3. เด็กหญิงณัฐฟ้า  เพชรมโนธรรม
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  คำเขียว
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  อุปกุล
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรกมล  สุร้องช้าง
 
1. นายนิกร  จันธิมา
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  สมจิตต์
 
1. นางหฤทัย  บุญมาไชย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนะ
 
1. นางสาวธิพาดา  สุภาแสน
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรวิกานต์  สุริยวงค์
 
1. นางหฤทัย  บุญมาไชย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่ต๋วง
 
1. นางศริญญา  แจ่มเรือน