สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายราเชนทร์  นิธิเนตติกานนท์
 
1. นายสาธิต  ชัยมงคล
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เสียงดี
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  แสนลี่
3. เด็กหญิงอวัศยา  เสียงดี
 
1. นางสาวดุษฎี  บุรีศรี
2. นายวัชรพล ป.  วรรณชัย
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตั้งหมี่
2. เด็กหญิงธันยมัย   แสงลี้
3. เด็กหญิงอภัสรา  แสนกุ้ง
 
1. นายปรีชา  กันธิยะ
2. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนกุ้ง
2. เด็กหญิงชนากาญ  เสียงจะ
3. เด็กหญิงอรัญญา   เสียงดี
 
1. นายปรีชา  กันธิยะ
2. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายยุรนันท์  แสนกุ้ง
2. เด็กชายราชัน  รุ่งไพรพนา
 
1. นายรณชัย  แสนแก้ว
2. นายอาภรณ์  ศรีวิชัย
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่กวาง
2. เด็กหญิงอาซึมิ  แซ่มิ
 
1. นางผ่องจันทร์  กันธิยะ
2. นางสาวสายฝน  จันทร์ต๊ะพิงค์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครองศักดิ์  ตั้งหมี่
2. เด็กชายธวัช  แสนลี่
3. เด็กชายพิพัฒน์  ยาเขต
 
1. นายปรีชา  กันธิยะ
2. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลิตา  ตั้งหมี่
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ฉิ่นยี่
3. เด็กหญิงแคทรียา  แซ่หมู่
 
1. นางชุลีพร  ยาวะโนภาส
2. นายบุษบา  มาระดี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชา  โนรี
2. เด็กชายนงนุช  แสนลี้
3. เด็กชายอาทิตย์  เสียงกั๊ว
 
1. นางชุลีพร  ยาวะโนภาส
2. นายบุษบา  มาระดึ