สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายราเชนทร์  นิธิเนตติกานนท์
 
1. นายสาธิต  ชัยมงคล
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตั้งหมี่
2. เด็กหญิงธันยมัย   แสงลี้
3. เด็กหญิงอภัสรา  แสนกุ้ง
 
1. นายปรีชา  กันธิยะ
2. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนกุ้ง
2. เด็กหญิงชนากาญ  เสียงจะ
3. เด็กหญิงอรัญญา   เสียงดี
 
1. นายปรีชา  กันธิยะ
2. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่กวาง
2. เด็กหญิงอาซึมิ  แซ่มิ
 
1. นางผ่องจันทร์  กันธิยะ
2. นางสาวสายฝน  จันทร์ต๊ะพิงค์