สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลิตา  ตั้งหมี่
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ฉิ่นยี่
3. เด็กหญิงแคทรียา  แซ่หมู่
 
1. นางชุลีพร  ยาวะโนภาส
2. นายบุษบา  มาระดี