สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฟูใจใหม่
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนลินี   ไชยยา
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางพจนีย์  ไมรินทร์
2. นายวิทยา  หน่อคำ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภัสรา  ยาชัย
2. เด็กหญิงพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ตา
2. เด็กชายภาสินี  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีวิชัย
 
1. นางรติรัตน์  ปันเมา
2. นายวิทยา  หน่อคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. นายวรรณชาติ  เศษปาง
2. นายวันเฉลิม  กุลชยากร
3. นายอรรถชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ปัญญาทิพย์
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
2. เด็กหญิงมยุลิน  มาลา
 
1. นายวิทยา  หน่อคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.86 ทอง 8 1. เด็กชายปฏิวัติ  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ก้อนใจ
 
1. นายทินกร  ทะยา
2. นายวิทยา  หน่อคำ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกฤษณา   พวงดอก
2. เด็กหญิงรติมา  พานเหล็ก
3. เด็กหญิงวรันธร  พงษา
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
2. นายทินกร  ทะยา
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงชฎาวีร์  คงยอด
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงพีรยา  สุต๋า
 
1. นางสาวนายทินกร  ทะยา
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์พิลัย  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายขวัญชัย  ฟองอินทร์
2. เด็กชายวิทยา  ปัญญาทิพย์
3. เด็กชายศราวุธ  เสาแก้ว
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
2. นางพวงทอง  สุนทรา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอนุพงษ์  วงค์สุรินทร์
2. เด็กชายอนุศิษฐ์  ตุ่นคำหน้อย
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุศรา  ปัญญาทิพย์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงสุรางค์  เคสะนอก
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
2. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงแหวนนภา  ชมภูพล้อย
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วโก
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงภัทรมน  ชมภู
2. เด็กหญิงอทิตยา  จะต่า
3. เด็กหญิงอภิญญา  จะต่า
 
1. นางจันทรลักษณ์  จันทร์สม
2. นางสมจิตร  สิงห์ทองแท้