สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนลินี   ไชยยา
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางพจนีย์  ไมรินทร์
2. นายวิทยา  หน่อคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. นายวรรณชาติ  เศษปาง
2. นายวันเฉลิม  กุลชยากร
3. นายอรรถชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
2. เด็กหญิงมยุลิน  มาลา
 
1. นายวิทยา  หน่อคำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอนุพงษ์  วงค์สุรินทร์
2. เด็กชายอนุศิษฐ์  ตุ่นคำหน้อย
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงแหวนนภา  ชมภูพล้อย
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน