สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฟูใจใหม่
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภัสรา  ยาชัย
2. เด็กหญิงพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ปัญญาทิพย์
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกฤษณา   พวงดอก
2. เด็กหญิงรติมา  พานเหล็ก
3. เด็กหญิงวรันธร  พงษา
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
2. นายทินกร  ทะยา
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงชฎาวีร์  คงยอด
 
1. นางประภาศรี  เลพล
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงพีรยา  สุต๋า
 
1. นางสาวนายทินกร  ทะยา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุศรา  ปัญญาทิพย์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงสุรางค์  เคสะนอก
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
2. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วโก
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางภาวศุทธิ์  หน่อแหวน
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงภัทรมน  ชมภู
2. เด็กหญิงอทิตยา  จะต่า
3. เด็กหญิงอภิญญา  จะต่า
 
1. นางจันทรลักษณ์  จันทร์สม
2. นางสมจิตร  สิงห์ทองแท้