สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกรกนก  เป็งมาลัย
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 19 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชุคำ
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรชัย  ลุงยี่
 
1. นางศิริพร  พรหมสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แสงรัม
2. เด็กชายต่อลาภ  แก้วคำ
 
1. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
2. นายอนนท์  ปัญญาดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกวงจู  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงจิราพร  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงฌิชา  แสส่า
4. เด็กหญิงสายชล  สุวรรณ์
5. เด็กหญิงสาวิณี  แสง
 
1. นางสาวน้ำฝน  อินทะขันธ์
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายเดือนคำ  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงแพรริน  ลุงปาน
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พูลจา
2. เด็กชายนนพิทักษ์  ใจยอด
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวหาญ
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  รัตนโรจน์
3. เด็กหญิงจิราพร  ลุงจอง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาใจ
5. เด็กหญิงณิชา  ทองคำ
6. เด็กหญิงดมิสา  สิทธิกิจ
7. เด็กหญิงธนัฐดา  ใจยอด
8. เด็กหญิงพรรณิภา  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงสุรีย์พร  ลุงซู
10. เด็กหญิงอำพร  ทรายมูล
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
3. นางศิริพร  พรหมสวัสดิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมผกา  จังเกี่ย
2. เด็กหญิงมอญ  ลุงแดง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางแจ่มจันทร์  วงศ์เมธา
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกวงจือ  แซ่หลี่
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงซุนนะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางสุมาลี  ทาศักดิ์
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาพิชญ์  นาอือ
2. เด็กชายทรงภพ  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางสุมาลี  ทาศักดิ์
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายฆ้อง  นายต๊ะ
2. เด็กชายศิวพงษ์  ลุงจา
3. เด็กชายอ่องส่า  หมอกเหิง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางสุมาลี  ทาศักดิ์
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายคำหลู่  หมอกเหิง
2. เด็กชายตูมตาม  แก้วปัน
3. เด็กชายศรัญ  ลุงซู
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางสุมาลี  ทาศักดิ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐกรณ์  วงค์ราช
2. เด็กชายธีรภัทร  สุขเษม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 20 1. เด็กชายบรรพจ  บัวลาแก้ว
2. เด็กชายอูเทียน  ลุงปาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนโรจน์
2. เด็กชายอานนท์  สุรินทร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรนภา  มะหิงษา
2. เด็กชายสมบัติ  ความสุข
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ตั้งประเสริฐ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  นาโน
3. เด็กชายเจริญ  ยาป่า
 
1. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
2. นายอนนท์  ปัญญาดา
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันตา
2. เด็กชายกฤษณ์  จันทรา
3. เด็กชายอรรตชัย  ลุงออ
 
1. นางสาวน้ำฝน  อินทะขันธ์
2. นางสาวผกามาศ  นิยม