สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แสงรัม
2. เด็กชายต่อลาภ  แก้วคำ
 
1. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
2. นายอนนท์  ปัญญาดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พูลจา
2. เด็กชายนนพิทักษ์  ใจยอด
 
1. นางนิตยา  แก้วขาว
2. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกวงจือ  แซ่หลี่
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงซุนนะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิมสาน
2. นางสุมาลี  ทาศักดิ์