สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายวงศธร  ยานะ
 
1. นางอำไพ  ทานา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิลาวรรณ  สุปิน
 
1. นางเสาวนีย์  วรพจน์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชรี  ชมพูวงศ์
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิรินธร  พลพิชัย
 
1. นางอำไพ  ทานา
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายปฎินันท์  วรรณมงคล
 
1. นางอำไพ  ทานา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนัชชานันท์  พาสัญจร
 
1. นางสาววราภรณ์  ยุวงศ์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 86.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์   ลุงทุน
2. เด็กชายแดง   ลุงเซ
 
1. นางกรรณิกา  คิมผล
2. นางเสาวนีย์  วรพจน์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายอาทิตย์พล  ปูหา
2. เด็กชายเคอแรง  คิงลืน
 
1. นายพยุงศักดิ์  กันจินะ
2. นางอำไพ  ทานา
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายอภิชาติ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายอานนท์  ทองอินทร์
 
1. นายพยุงศักดิ์  กันจินะ
2. นางอำไพ  ทานา
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอัญชลี  จอมหมื่น
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสอาด
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงธีรนาถ  จะตอ
 
1. นางอรวรรณ  หน่อคำ
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 14 1. เด็กชายคณิต  ลุงละ
2. เด็กชายพงษ์ภัค  ใจกว้าง
3. เด็กชายอำนาจ  ลุงย่า
 
1. นางดาวเรือง  วงค์ศรี
2. นางรัตนา  วังษา