สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายวงศธร  ยานะ
 
1. นางอำไพ  ทานา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนัชชานันท์  พาสัญจร
 
1. นางสาววราภรณ์  ยุวงศ์