สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิลาวรรณ  สุปิน
 
1. นางเสาวนีย์  วรพจน์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชรี  ชมพูวงศ์
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายปฎินันท์  วรรณมงคล
 
1. นางอำไพ  ทานา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสอาด
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล