สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติวนา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ภู่ระย้า
 
1. นางสุรีย์พร  ใฝคำ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สกลกุลดี
2. เด็กชายหยู่เฟย  แซ่หลี่
 
1. นางศรีวรรณ  จันทร์เพ็ญ
2. นางสุรีย์พร  ใฝคำ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. นายมานะ  แซ่จิง
 
1. นายพีรพงษ์  วีระ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวคำหลู่  วาหลิ่ง
 
1. นายนวสรณ์  บาลศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวดิ่งจือ  แซ่หลี่
2. นางสาวสุดารัตน์  ทวีอภิรดีนภา
 
1. นายสามารถ  พรหมชัย
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งแก้ว
 
1. นายเดชา  ไชยเมืองชื่น
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.85 ทอง 8 1. เด็กหญิงปริชาต  จะหลุ
 
1. นายเดชา  ไชยเมืองชื่น
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายกิติกร  แซ่หลู่
2. เด็กชายบุญชู  แซ่หย่าง
3. เด็กชายภานุเดช  แซ่หลี่
 
1. นายนพพันธ์  ฝั้นหล่อ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีหยุ่น  หลี่ซาง
2. นายหยุ่น  ส่อหลี
3. นายอาเสี่ยง  แซ่หลี่
 
1. นายนพพันธ์  ฝั้นหล่อ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจีข่าง  หลี่ซาง
2. นายซือเหลียง  แซ่จีน
3. นายเฉลิมศักดิ์  แซ่หล่อ
 
1. นางบุญสิตา  แสนคำปิน
2. นายปุณณชาติ  ชาติผา
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุดาภา  ลุงโอ
2. เด็กหญิงดวงดาว  ปู่ออง
3. เด็กชายปิยวัช  -
 
1. นางบัวขาว  วงศ์ก่ำ
2. นางสาวเรืองรอง  สุจาย