สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติวนา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สกลกุลดี
2. เด็กชายหยู่เฟย  แซ่หลี่
 
1. นางศรีวรรณ  จันทร์เพ็ญ
2. นางสุรีย์พร  ใฝคำ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. นายมานะ  แซ่จิง
 
1. นายพีรพงษ์  วีระ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายกิติกร  แซ่หลู่
2. เด็กชายบุญชู  แซ่หย่าง
3. เด็กชายภานุเดช  แซ่หลี่
 
1. นายนพพันธ์  ฝั้นหล่อ