สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัวนวล  ลุงธิ
 
1. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุธิตา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีบุญเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายต้าหลิ่ว  แซ่ลี้
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ทาลือชัย
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นายอะเบผ่า  แซ่จาง
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ทาลือชัย
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายอาจิว  แซ่เย่า
 
1. นายเอนก  อุนามูล
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาววิภา  แซ่เย่า
2. นางสาวสุภานัน  เลาหมี่
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่หย่าง
 
1. นายศรีวรรณ  จันต๊ะเสาร์
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  แซ่หม่อ
2. เด็กชายฉัตร  เฟื่องฟูกิจการ
3. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่จาง
 
1. นายฉัตรมงคล  จันทรา
2. นายมานพ  ภูสะพาน
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่หวั่ง
3. เด็กหญิงนิภา  แอแตะ
 
1. นายฉัตรมงคล  จันทรา
2. นายมานพ  ภูสะพาน
 
9 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  ทองเชื้อ
2. เด็กชายอะเล  แซ่จาง
 
1. นางกัลยา  คำชัยยะ
2. นายวิชาญ  พุทธหล่อง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาณิน  แซ่เจ๋า
2. เด็กหญิงนิศาชล  โสติยา
3. เด็กหญิงบุญจิรา  แซ่จาง
4. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่หย่าง
5. เด็กหญิงหล่งจู่  แซ่กัน
 
1. นายจักรพงษ์  เกษมศรี
2. นางลำดวน  โปธา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงส่วยอู้  ใจล่า
2. เด็กหญิงหลีทวย  -
3. เด็กหญิงอำพร  สัน
4. เด็กหญิงอุง  ลุงส่วย
5. เด็กหญิงเซียวอี้  ลุงจาย
 
1. นายจักรพงษ์  เกษมศรี
2. นางลำดวน  โปธา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกวงซ่ง  แซ่ซี
2. เด็กชายต้าหลิว  แซ่ลี้
3. เด็กชายปิยพันธ์  จะลี
4. เด็กชายหย่งอินหยิน  แซ่หยาง
5. เด็กชายไอ่หนุ่ม  ลุงต้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
2. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวงหลิ่ง  แซ่หลิ่ว
2. เด็กชายกิตติภณ  แซ่จู
3. เด็กหญิงงามสิริ  แซ่ย่าง
4. เด็กชายณัชพล  เหล่าว้าง
5. เด็กชายถิรายุ  แซ่เจี้ยง
6. เด็กชายธวัตชัย  การวินใจ
7. เด็กชายนัฐพงษ์  คงทับทิม
8. เด็กหญิงนิภาพร  ไกรทอง
9. เด็กชายพรศํกดิ์  จางชู้
10. เด็กหญิงรัชนีพร  แซ่หยิ่ง
11. เด็กหญิงลักขณา  แซ่ควัง
12. เด็กหญิงลีชง  แซ่หลิ่ว
13. เด็กหญิงศลิษา  หลีอนันตระกูล
14. เด็กชายสมควร  แซ่ห่อ
15. เด็กหญิงสมวิไล  เกียรติวิไล
16. เด็กหญิงสุมิตรา  แซ่ห่วง
17. เด็กหญิงอัญชลี  จะโม
18. เด็กหญิงอาปิง  แซ่ลี้
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จอก้า
20. เด็กชายไถ่เป่า  แซ่โจว
 
1. นางสาวนันทิกา  จันทร์วรรณ
2. นางสาวภาวิณี  ศรีบุญเรือง
3. นางลำดวน  โปธา
4. นายสำราญ  คำเป็ง
5. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวินทร์   แซ่ต๋วน
2. เด็กหญิงจาหยู  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงจาเหม่ย  แซ่หล่อ
4. เด็กหญิงจินตนาพร  แซ่ลี้
5. เด็กชายจี้ซ่อ  แซ่จาง
6. เด็กชายชินกฤต   แว่กู่
7. เด็กชายณรงค์ชัย  แซ่หลู่
8. เด็กชายณัฐชัย  เสวี
9. เด็กหญิงธิดา  ไชยศรีหา
10. เด็กหญิงนภาพร  แซ่หล่อ
11. เด็กหญิงฟู่ยิง  แซ่จื้อ
12. เด็กหญิงฟู่ลี่  แซ่จื้อ
13. เด็กชายมงคล  ศรีแก้ว
14. เด็กหญิงมารีย์   แซ่ลี
15. เด็กชายสมชาย   แซ่จู
16. เด็กชายสิทธิชัย  ลุงสู้
17. เด็กหญิงอรณี   แซ่ลี้
18. เด็กชายเกรียงไกร  แซ่ลี้
19. เด็กชายเทียน   แซ่สี
20. เด็กชายเหวิ่นปิง  แซ่หล่อ
 
1. นางสาวนันทิกา  จันทร์วรรณ
2. นางสาวภาวิณี  ศรีบุญเรือง
3. นางลำดวน  โปธา
4. นายสำราญ  คำเป็ง
5. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหย่งเห่า  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอาฉิ่ง  แซ่เฉ่า
 
1. นางลำดวน  โปธา
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่เจ๋า
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่หลิว
3. เด็กหญิงแสงเหล่าเหมย  แซ่จาง
 
1. นายจักรพงษ์  เกษมศรี
2. นายศราวุธ  สุขดี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงจารุณี  เสนางคนิกร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ต๋วน
 
1. นายจักรพงษ์  เกษมศรี
2. นายศราวุธ  สุขดี
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายกวางเจิง  แซ่เจา
2. เด็กชายปเดิมพงษ์  แซ่หลง
3. เด็กชายอมรเทพ  แซ่จาง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิ้งเฟิง  แซ่หว่าง
2. เด็กหญิงชนัฐตา  ศึกษาวิศาล
3. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี้
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติทัต  กลางเฉวียง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
21 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชาติชาย  แซ่หย่อ
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายอาฟู่  แซ่ว่าง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
23 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ซิงซุ้ย
2. เด็กหญิงปรีดา  แซ่เลี่ยง
 
1. นางนตยา  โกเสนตอ
2. นางปฎิณยา  หน่อแก้ว
 
24 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายพรชัย  แซ่ห่อ
2. เด็กหญิงยี่ก่อ  แซ่จาง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
25 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวารุณี  แซ่ฉิ่ว
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
26 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
27 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติมา  ทวีอภิรดีสมบัติ
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  แซ่ลี้
3. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่จาง
 
1. นางนตยา  โกเสนตอ
2. นางปฎิณญา  หน่อแก้ว
 
28 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายชาติชาย  แซ่หว่าง
2. เด็กชายพรรณศักดิ์  แซ่หลู่
3. เด็กชายอาเซง  แซ่หวัง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวรรณพร  แซ่จัง
 
1. นางสาวพนิดา  จันทะศรี
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวพนิดา  จันทะศรี
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต๋ามน  ลุงหลิ่ง
 
1. นายพงษ์พจน์  ชัยบุรินทร์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 1. นายสมชาย  แซ่ลี่
 
1. นายพงษ์พจน์  ชัยบุรินทร์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  จะหยี
 
1. นายวิทยา  วังตาล
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.2 เงิน 21 1. เด็กหญิงหลู่หลู่  แซ่เฉ่า
 
1. นายวิทยา  วังตาล
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แซ่ต้วน
 
1. นายวิทยา  วังตาล
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงประภาวดี  แซ่หลี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวคำมล  ฟองแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์  แซ่หย่าง
3. เด็กชายเหวินยี่  แซ่ลี้
 
1. นายวีระพันธ์  ปัญโญกิจ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เนระคำ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเอฮุ๋ย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เนระคำ
 
40 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลุงสุ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  ธรรมพรพิมนต์
 
41 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจี้จ่วง  แซ่ย่าง
 
1. นางพัชรินทร์  โสภาบุญ
 
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายเล่าเออ  แซ่หลิ่ง
 
1. นางเนาวรัตน่์  สันกาวี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงรุ่ง  เลามี
 
1. นางพัชรินทร์  โสภาบุญ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53.75 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอัศนีพร  จิรวัฒน์ธัญญา
 
1. นางเนาวรัตน์  สันกาวี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทวีอภิรดีกิจ
 
1. นางเนาวรัตน์  สันกาวี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายชิงผู  แซ่ลี้
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่หว่าง
3. เด็กชายทักษิณ  ทวีอภิรดีประยูร
4. เด็กชายธนาดล  แซ่ลี้
5. เด็กชายสมชาย  แซ่หล่อ
6. เด็กชายโชคชัย  แซ่สี
 
1. นางวันเพ็ญ  วังตาล
2. นายวิทยา  วังตาล
3. นายเอนก  วงศ์ก่ำ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจาควง  แซ่หยาง
2. เด็กชายต้าจวิน  แซ่ลี้
3. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่ว่าง
4. เด็กชายสุชาติ  แสนย่าง
5. เด็กชายอดิสรณ์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายอยุ่งว่าง  แซ่หยาง
7. เด็กชายอาหล่ง  แซ๋ย่าง
8. เด็กชายเฉิ่งฉ่าง  แซ่หยาง
 
1. นายวิทยา  ว้งตาล
2. นายอุธร  เพ็งสอน
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงคำ  คิงซอ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศุภอภิรดีธรรม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ห่วง
4. เด็กหญิงบัวนวล  คุงธิ
5. เด็กชายสมชาย  แซ่หลี่
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันดี
7. เด็กหญิงหมั่น  แซ่ย่าง
 
1. นายวีระพันธ์  ปัญโญกิจ
2. นายศราวุธ  สุขดี
3. นางศิราณี  ปัญโญกิจ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพนิดา  ทวีอภิรดีมณี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  โวยยือ
 
1. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่เติ๋น
 
1. นายศราวุธ  คำมา
2. นางเนาวรัตน่์  สันกาวี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ห่วง
 
1. นางพัชรินทร์  โสภาบุญ
2. นายศราวุธ  คำมา
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาล  แซ่หย่าง
2. เด็กชายเดชชัย  แซ่กู่
 
1. นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
2. นางสาวอรรถนารถ  บุญเกิด
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  รอบวนานิยม
2. เด็กชายอาควง  แซ่จ่อ
 
1. นางลำดวน  โปธา
2. นางสาวอรรถนารถ  บุญเกิด
 
54 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณิชากร  แซ่เจ๋า
2. เด็กชายสมเกียรติ  แซ่หล่อ
 
1. นางลำดวน  โปธา
 
55 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไคหมิ่ง  แซ่ผู่
 
1. นางอรรถนารถ  บุญเกิด
 
56 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ผ่ง
 
1. นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
 
57 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทมน  แซ่หล่อ
 
1. นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
 
58 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมตตา
 
1. นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ