สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นายอะเบผ่า  แซ่จาง
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ทาลือชัย
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายอาจิว  แซ่เย่า
 
1. นายเอนก  อุนามูล
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายกวางเจิง  แซ่เจา
2. เด็กชายปเดิมพงษ์  แซ่หลง
3. เด็กชายอมรเทพ  แซ่จาง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ซิงซุ้ย
2. เด็กหญิงปรีดา  แซ่เลี่ยง
 
1. นางนตยา  โกเสนตอ
2. นางปฎิณยา  หน่อแก้ว
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายพรชัย  แซ่ห่อ
2. เด็กหญิงยี่ก่อ  แซ่จาง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงประภาวดี  แซ่หลี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เนระคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเอฮุ๋ย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เนระคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลุงสุ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  ธรรมพรพิมนต์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายเล่าเออ  แซ่หลิ่ง
 
1. นางเนาวรัตน่์  สันกาวี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่เติ๋น
 
1. นายศราวุธ  คำมา
2. นางเนาวรัตน่์  สันกาวี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ห่วง
 
1. นางพัชรินทร์  โสภาบุญ
2. นายศราวุธ  คำมา
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาล  แซ่หย่าง
2. เด็กชายเดชชัย  แซ่กู่
 
1. นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
2. นางสาวอรรถนารถ  บุญเกิด