สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายต้าหลิ่ว  แซ่ลี้
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ทาลือชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกวงซ่ง  แซ่ซี
2. เด็กชายต้าหลิว  แซ่ลี้
3. เด็กชายปิยพันธ์  จะลี
4. เด็กชายหย่งอินหยิน  แซ่หยาง
5. เด็กชายไอ่หนุ่ม  ลุงต้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
2. นายสุรศักดิ์  เลพล
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชาติชาย  แซ่หย่อ
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายอาฟู่  แซ่ว่าง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงวารุณี  แซ่ฉิ่ว
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต๋ามน  ลุงหลิ่ง
 
1. นายพงษ์พจน์  ชัยบุรินทร์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 1. นายสมชาย  แซ่ลี่
 
1. นายพงษ์พจน์  ชัยบุรินทร์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.2 เงิน 21 1. เด็กหญิงหลู่หลู่  แซ่เฉ่า
 
1. นายวิทยา  วังตาล
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจี้จ่วง  แซ่ย่าง
 
1. นางพัชรินทร์  โสภาบุญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทวีอภิรดีกิจ
 
1. นางเนาวรัตน์  สันกาวี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพนิดา  ทวีอภิรดีมณี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  โวยยือ
 
1. นายสุรศักดิ์  เลพล