สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กชายต้นตระการ  ตานาง
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญชู
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายหล้า  ลุงสม
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวรรณ
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายพีระพัฒน์  คำภิโล
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  ปัญญา
2. เด็กชายจิรภัทร์  ใจพรหมมา
3. เด็กชายนิกร  ลุงกรม
 
1. นางกุลรดา  เจียมธรากุล
2. นางสาวชุณห์พิมาณ  แข่งขัน