สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กชายต้นตระการ  ตานาง
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญชู
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายพีระพัฒน์  คำภิโล
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ