สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายหล้า  ลุงสม
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวรรณ
 
1. นางสุพัตร์  ศิริ