สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายติ่ง  ลุงจอง
2. เด็กหญิงนิตยา  ถาวร
3. เด็กหญิงอนัญญาภัทร์  สิทธิ
 
1. นางจินดา  เขนย
2. นางเมยานี  นันใจ