สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปงตำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายถ่อ  ลุงดาว
 
1. นางประพิณ  ศิริ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 -    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 23 1. เด็กหญิงชมพู่  ลุงติ
 
1. นางพรรัตน์  นักสิงห์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. นางสาวตอง  ลุงซ่อนต่า
 
1. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายคำ  ลุงแดง
2. เด็กหญิงฉัตรดารักษ์  เหล็กใหญ่
3. เด็กชายธนาธิป  ผ่านสถิน
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายสมชาย  แอะฟู
 
1. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จะโจ
2. นางสาววาสนา  บุตรกูนะ
3. เด็กหญิงเข็มทอง  วีต๊ะ
 
1. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
2. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายนิรุทธ์  เกษมสุข
2. เด็กชายปรัชญา  ราเสริมวัน
3. เด็กชายเหลา  ไพรวัลย์
 
1. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
2. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 81.62 ทอง 4 1. เด็กชายวิทวัส  นามเจริญ
2. เด็กชายศุภกร  ลุงคำ
 
1. นางทองทวี  พรประภา
2. นางสาวมัลลิกา  บัวนุ่ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ใจงาม
2. เด็กหญิงณิชากานต์  พรมมารักษ์
3. เด็กหญิงน้องดาว  ลุงจิ่งต๊ะ
4. เด็กหญิงภรทิพย์  ลุงต๊ะ
5. เด็กหญิงยุ้ย  ลุงหลู่
 
1. นางทองทวี  พรประภา
2. นางสาวมัลลิกา  บัวนุ่ม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 57.67 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกษมสุข
2. เด็กชายป๊ะ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงยุวรินทร์ธร  ใจกันทะ
4. เด็กชายอ่องส่วย  แสงเฮือง
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  สีทอง
 
1. นางทองทวี  พรประภา
2. นางอำพร  แก้วใส่เงิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. นางสาวจันทร์หอม  ลุงย่าง
2. เด็กชายนที  ใหลหลั่ง
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72.2 เงิน 17 1. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  แสงอรุณ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทาโสด
4. เด็กหญิงนวล  ลุงวิ
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  ลุงมี
6. เด็กหญิงพัฒนรินทร์  ปิ่นคำ
7. เด็กหญิงพิชญากร  อินถอด
8. เด็กหญิงวาสนา  ลุงเฮือง
9. เด็กหญิงสมพร  นามเจริญ
10. เด็กชายสมศักดิ์  เจริญธรรม
11. เด็กชายสิน  ลุงใส
12. เด็กหญิงสุจิน  บุตรบาลี
13. เด็กหญิงสุธิดา  มูลต๋า
14. เด็กชายสุรยุทธ  กับหา
15. เด็กหญิงแสงห่าน  ลุงหย่า
 
1. นางจิระภา  กันธียาภรณ์
2. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
3. นางพรรัตน์  นักสิงห์
4. นางอำพร  แก้วใส่เงิน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายชานุพงษ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนราษฎ
 
1. นายภูวนาถ  งามรูป
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. นายจาย  ลุงจ่า
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุตรกุนะ
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินต๊ะคำมา
2. เด็กหญิงคำหน่วย  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงพิศ  ลุงติ
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จ๊ะสา
 
1. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  เรือนบุตร
2. นางสาวธนาพร  อุปละ
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
19 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธนาวุธ  พลโลก
 
1. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายกร  ลุงอ่อน
2. เด็กชายทวี  ลุงทูล
3. เด็กชายนฤดล  บุญมา
 
1. นางจิระภา   กันธียาภรณ์
2. นางพรรัตน์  นักสิงห์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐชัย  หมื่นทิศ
2. เด็กชายธนากร  โพธิเสาร์
3. เด็กชายไตรภพ  คำมา
 
1. นางพรรัตน์  นักสิงห์
2. นางสายหยุด  ฝ้ายตระกูล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพดล  ใหลหลั่ง
 
1. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร์  ใหลหลั่ง
 
1. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิ่งทุน  ลุงปั๋น
 
1. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  อภิไชย
2. นางสาวศรีนวล  ไชยยัน
 
1. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
2. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. นายชัยณรงค์  ต๊ะเงิน
 
1. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี