สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปงตำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายคำ  ลุงแดง
2. เด็กหญิงฉัตรดารักษ์  เหล็กใหญ่
3. เด็กชายธนาธิป  ผ่านสถิน
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายนิรุทธ์  เกษมสุข
2. เด็กชายปรัชญา  ราเสริมวัน
3. เด็กชายเหลา  ไพรวัลย์
 
1. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
2. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินต๊ะคำมา
2. เด็กหญิงคำหน่วย  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงพิศ  ลุงติ
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จ๊ะสา
 
1. นางจีรพร  อิงคสันตติกุล
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  เรือนบุตร
2. นางสาวธนาพร  อุปละ
 
1. นางกัลยาณี  อินภิไชย
2. นางสุพรรณี  อารีพันธ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. นายชัยณรงค์  ต๊ะเงิน
 
1. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี