สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิชัย
 
1. นางสาวศุภธิดา  กวาวสิบสาม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ลิจา
 
1. นางสาวศุภธิดา  กวาวสิบสาม
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุชจรี  วิชัย
 
1. นางสาวศุภธิดา  กวาวสิบสาม
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสาริน  จะโจ
 
1. นางมยุเรศ  สุร้องช้าง
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ   ไพรพนาศักดิ์
2. เด็กชายปิยะณัฐ  อินสุวรรณ์
 
1. นายกีรติ  สุปรียธิติกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  หาชม
2. เด็กชายปรัชญา  ศรีสุภา
 
1. นางสาวสุจิตรา  จินะวงศ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยนุช   พุทธรักษา
2. นางสาวศิรินภา   ทำใจ
 
1. นายณัฐพงษ์  อาภรณ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. นายจรัญ  จะปา
2. นายสุนทร  ฮาปะ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  จะสอ
 
1. นางสาวบัวบาน  กองราช
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรพรรณ์  สะทู
 
1. นางสมฤทัย  ชัยวงค์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กชายจะแล  จะอือ
2. เด็กชายดนุพล  แสงขิง
3. เด็กชายพีรพล  ทำใจ
4. เด็กชายหริษฎภูมิ  ทิพย์มูล
5. เด็กชายอภิชาติ  พัชระเสถียรชัย
6. เด็กชายอานนท์  บัวประดิษฐ์
 
1. นางปทุมวรรณ  เก่งกาจ