สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   อินทจักร
2. เด็กชายณัฐกาล   ก๋าคำ
 
1. นางสาวรัตติกาล   ใจใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. นายธนโชติ   ลูปิยะ
2. นายประเดิมพงษ์   เพิ่มดี
 
1. นางสาวรัตติกาล   ใจใหญ่
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.33 ทอง 9 1. เด็กชายกมล  ลุงหน่อ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนคำหมื่น
3. เด็กชายสุริยา  มาหล้า
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีวิชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ส่วยติ
2. เด็กชายธันวัฒน์  ปินตาดวง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วเต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีวิชัย
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นายวทัญญู   ลุงกิ
 
1. นายนิกร   มะธุ
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. นายสมพร   สีมา
 
1. นายนิกร  มะธุ
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุกฤตา   ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงสุมิกา   บัวเผือ
 
1. นายนิกร   มะธุ
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเล็ก   ลุงต๊ะ
 
1. นายนิกร  มะธุ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    บัวหลง
 
1. นางสาวอารีย์วัลย์   มาตันบุญ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงนพรัตน์   ลีซอ
 
1. นางสาวอารีย์วัลย์   มาตันบุญ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. นางสาวจิรัชญา   เจริญพาณิช
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   ปวนสวรรค์
3. นางสาวปาริฉัตร   มาโน
4. เด็กหญิงปิยะดา   บุญมี
5. นางสาวพรทิพย์   จิราพงศ์
6. นางสาวเมธินี   แว่นแก้ว
 
1. นางนันทพร   ศิริอุดม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กชายธนภูมิ  พรหมชัยศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา   ดาวศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ   บัวบาน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิติรัตน์   จันตา
2. เด็กชายสหรัฐ  ไชยพระบาง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   หอมใจ
 
1. นางธันยารัศม์   ธรรมสุวรรณ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสมศักดิ์   ลุงสอน
2. เด็กชายหล้าอ่อง   ลุงหยุ่ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ   บัวบาน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. นายทศพล  บัวเผือ
2. เด็กหญิงสุมาลี   ไชยวรรณ์
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์   เทพใจ
 
1. นางนันทพร   ศิริอุดม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์   อินต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงนรีพร   นิลคง
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ชมรัมภ์
 
1. นางนันทพร   ศิริอุดม
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีรยุทธ   แก้วเต๋จ๊ะ
2. เด็กชายนิคม   ชมพูพล้อย
 
1. นางสาวทิพวรรณ   บัวบาน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ทิพย์ดวง
 
1. นางกาญจนา   ศรีปูคำ
 
19 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัตการณ์   ใจเฉลียว
 
1. นางกาญจนา   ศรีปูคำ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 -    
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐพล  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวเกศกนก   เวชกิจ