สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ส่วยติ
2. เด็กชายธันวัฒน์  ปินตาดวง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วเต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีวิชัย
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นายวทัญญู   ลุงกิ
 
1. นายนิกร   มะธุ
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. นายสมพร   สีมา
 
1. นายนิกร  มะธุ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    บัวหลง
 
1. นางสาวอารีย์วัลย์   มาตันบุญ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงนพรัตน์   ลีซอ
 
1. นางสาวอารีย์วัลย์   มาตันบุญ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กชายธนภูมิ  พรหมชัยศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา   ดาวศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ   บัวบาน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิติรัตน์   จันตา
2. เด็กชายสหรัฐ  ไชยพระบาง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   หอมใจ
 
1. นางธันยารัศม์   ธรรมสุวรรณ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์   อินต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงนรีพร   นิลคง
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ชมรัมภ์
 
1. นางนันทพร   ศิริอุดม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ทิพย์ดวง
 
1. นางกาญจนา   ศรีปูคำ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐพล  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวเกศกนก   เวชกิจ