สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัตติกาล   กันทะวงค์
2. เด็กหญิงเด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิปุก
 
1. นายบุญธรรม   กาใจคำ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกนกพร   อินต๊ะแก้ว
 
1. นางอารีรัตน์   ศิริ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นายตุง
 
1. นางปารณีย์  แว่นฟ้า