สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนา  จะคือ
2. เด็กหญิงหลู่  ดวงคำ
3. เด็กชายแดง  ปาหลู่
 
1. นางจุฑามาศ  สายชมภู
2. นางอุทัยวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย