สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรี  ปันตา
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ต้นนาค
 
1. นางศิริวรรณ  อินถา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจินตนา  ลุงวิ
2. เด็กหญิงสิริกร  บุญมี
 
1. นางศรีประทิน  สมบูรณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงน้ำหอม  ลุงหล้า
 
1. นางสาวศิริธร  ชัยชะนะ