สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงดารณี  ส่านัน
 
1. นางศรีประทิน  สมบูรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงคำแดง  ลุงนะ
2. เด็กชายหลาวคำ  จ่าหริ่ง
 
1. นางนงเยาว์  โพธิ์เงิน
2. นายเจริญ  อินถา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงบังอร  เสียมลาย
 
1. นางสาวศิริธร  ชัยชะนะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รูปดวง
2. เด็กหญิงอัญชลี  คำแก้ว
 
1. นางสาวศิริธร  ชัยชะนะ