สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ทาระศักดิ์
 
1. นางสาวสนธยา  อะโน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงอิงทิรา  ตุ้ยศรี
 
1. นางสาวสนธยา  อะโน
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงมน  เซียมราย
2. เด็กหญิงมล  เซียมราย
3. เด็กหญิงหลู่  ปากน้อย
 
1. นางสาวธัญภรณ์  สายชมภู
2. นางสาวสนธยา  อะโน
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายฤทธิพร  พอกะ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โสภี