สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  พงษ์เจริญ
 
1. นางกรณ์กัญมณี  ศักดิ์ธนศิริ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิวงศ์
 
1. นางนนทภัทร  ประวีณชัยกุล
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุญตัน
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันโท
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงค์  ตันกุริมาน
 
1. นางอรวรรณ  แก้วฟู
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชุวรานิษฐ์  ศิริชัยชาญณ์
 
1. นายธนกร  ใจกาศ
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ก่อ
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ทันะโก
3. เด็กชายพัสกร  อิงคสันตติกุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
2. นางสาวไพรินทร์  เตจ๊ะนันท์
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพยา  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่เฉิน
3. เด็กชายศุถกรณ์  คีรีพาณิชย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศักดิ์ใหญ่
2. นางสาวไพรินทร์  เตจ๊ะนันท์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 19 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มหาวรรณ
2. เด็กชายทวิวัฒน์  สมบัตินัน
 
1. นายจักรี  บุญปัญญา
2. นายอานนท์  แสนฝน
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรายุส  วิชัย
2. เด็กชายสุรชัย  แอแตะ
 
1. นายจักรี  บุญปัญญา
2. นายอานนท์  แสนฝน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิณชัย  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อุ่นคำ
 
1. นางสาวศิวาพร  สุขแยง
2. นางสุชา  คุณดอย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 72.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำใหญ่
2. เด็กหญิงณัทมน  แสนดวงดี
3. เด็กชายดนุสรณ์  ต๊ะปัญญา
4. เด็กชายธนกร  ไชยเลิศ
5. เด็กชายธีรเมท  สุกิน
6. เด็กชายยุทธชัย  วงศ์แสนขื่อ
7. เด็กหญิงสายรัก  ภิชัย
8. เด็กหญิงสุวิพัชรี  บุญส่ง
9. เด็กชายอภิรัฐพล  ปิมปา
10. เด็กหญิงโศภิษชา  จันต๊ะนิด
 
1. นายนันทวัฒน์  ก้อนแสนไชย
2. นายนิคม  พรมเสน
3. นายบุญส่ง  เรือนแก้ว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  สอนบาลี
2. เด็กหญิงดรัลพร  พฤทธิมุทธากุล
 
1. นายเดชา  กิติกุล
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายกชพงษ์  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงบุญศิริ  ขันธุ์แก้ว
3. เด็กชายยูตะ  ทาเมะกาอิ
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
2. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายฉัตรดนัย  มณีจร
2. เด็กชายสิรภพ  คำใส
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
2. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายศุภณัฎฐ์  เตชะสิริวัฒนากูล
2. เด็กหญิงอังวรา  แซ่หม่า
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยทรณ์
2. นายพิทักษ์  ศรีคำมูล
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสนเมืองมูล
 
1. นายนฤทธิ์  เถื่อนเจริญ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟัง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ทองก้อน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐวีร์  ศิริ
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ชัยศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัฒติยา  ฑุริยานนท์
2. นางสาวศิริรัตน์  มูลประเสริฐ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.79 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดอกแก้ว
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติมา  รูปต่ำ
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงฮวน ฮวน   ลี
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายธัญญวิชญ์  นิธิธานนท์
2. เด็กชายวีรพงศ์  หวัง
 
1. นางนัทธียา  เดชะ
2. นางสาวพัชรี  เตจารังษี