สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายวัฒนา  ตากิ่มนอก
 
1. นางนวลจันทร์  บุษดี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายพีรณัฐ  ยอดแสง
 
1. นางนวลจันทร์  บุษดี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิณณวัตร  อินปั๋น
 
1. นางพวงพยอม  เฉลิมวัย