สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปราณีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายบิลลี่  จะนะ
2. เด็กชายศรายุทธ  จะคะ
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แอะสัง
2. เด็กหญิงนารี  จะจุติ
3. เด็กชายมานพ  จะแตะ
4. เด็กหญิงวีรนุช  แซ่จิน
5. เด็กหญิงโสรดา  ใจรักษ์วิสรุติวงศ์
 
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐานิดดา  อาหว่า