สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนงคราญ  แสกวาง
2. เด็กหญิงนันทินี  แซมิ
3. เด็กหญิงมีนา  สุรินทรุกานต์
4. เด็กหญิงอภิชญา  สุริยะวงศ์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  แลเฉอ
 
1. นายกิตติวัฒน์  คำกัมพล